AKB Km 1089/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych pod adresem: 19-100 Mońki, ul. Kościelna 32 D o łącznej pow.0,5846ha , składających sie z:
1) działki nr 334/12 o pow.0,5691ha zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkową oraz urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego tj.:
a)budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią administracyjno-socjalną o nr ewid. 103 o pow. zabudowy 2324,00 m2,
b)budynkiem techniczno-magazynowym murowanym o nr ewid. 104 o pow.zabudowy 22,00 m2
c)budynkiem sklepu o nr ewid.3617 o pow.zabudowy 96 m2
oraz budynkami nie ujętymi w kartotece budynków :
d) budynkiem dobudowanym do tylnej ściany budynku produkcyjno-magazynowego o pow.zabudowy 67,60 m2,
e) budynkiem dobudowanym do tylnej ściany budynku produkcyjno-magazynowego o pow.zabudowy 82,32 m2,
f) budynkiem wolnostojącym połozonym pomiędzy szczytem budynku produkcyjno-magazynowego,a ogrodzeniem działki sąsiedniej o pow. zabudowy 75,00 m2 (wymaga unormowania stanu prawnego),
g) budynkiem położonym w narożu budynku produkcyjno-magazynowego a szczytem dobudowy o pow. zabudowy 35,00m2
dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00107389/8 ,
2) działki nr 334/22 o pow. 0,0119ha zabudowanej stacją transformatorową dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00248068/2,
3) działki nr 334/24 o pow.0,0036ha,niezabudowanej dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00248069/9 będącej własnością Gminy Mońki ,w użytkowaniu wieczystym dłużnika: Krzysztof Cimaszewski.
Wszystkie w/w nieruchomości z uwagi ,iż są powiązane funkcjonalnie i stanowią zorganizowaną całość,nie mogą być sprzedawane oddzielnie ,jedynie łącznie.
Suma oszacowania nieruchomości ogółem wynosi 4 129 830,00 zł, w tym :
- działki zabudowanej o nr 334/12 – 4 061,668,00 zł,-
- działki zabudowanej o nr 334/22 – 66 266,00zł,-
- działki niezabudowanej nr 334/24 – 1 896,00zł,-
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 3 097 372,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
412 983,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 64/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.