AKB Km 884/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych BI1B/00184950/5 i BI1B/00052448/9, przysługujących dłużnikom: Kazimierz Snarski, Krzysztof Snarski w udziałach: KW BI1B/00184950/5- 29/32 i 3/32 i KW BI1B/00052448/9 -13/16 i 3/16 tj.:
a) działka rolna niezabudowana o nr 204 i pow.2,9131ha – KW BI1B/00184950/5 wraz z działką rolną niezabudowaną o nr 205 i pow. 3,0962 ha -KW BI1B/00052448/9 położone obr.Jaskra ,gm.Knyszyn – suma oszacowania łącznie :
166 .942,00zł,-
b) działka rolna niezabudowana o nr 243/2 i pow. 0,5845 ha – KW BI1B/00184950/5 wraz z działką rolną niezabudowaną
o nr 242/6 i pow.0,6188 ha – KW BI1B/00052448/9 położone obr.Jaskra ,gm.Knyszyn – suma oszacowania łącznie
37 296,00 zł,-
c) działka leśna niezabudowana o nr 296 i pow.1,0630 ha – KW BI1B/00184950/5,położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-
suma oszacowania : 28 267,00zł,
d) działka rolna niezabudowana o nr 11 i pow.1,7937 ha- KW BI1B/00052448/9, położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-
suma oszacowania – 50 476,00zł
e) działka leśna niezabudowana o nr 295 i pow.1,0621ha – KW BI1B/00052448/9, położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn -
suma oszacowania – 28 245,00zł,-
f) działka zabudowana o nr 242/4 KW BI1B/00052448/9 wraz z działką zabudowaną o nr 243/4 KW BI1B/00184950/5
zabudowane budynkiem usługowym (były budynek skupu mleka ) o łącznej pow.0,0517 ha,położone
obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-suma oszacowania łącznie – 25 240,00zł,-
Łączna sprzedaż nieruchomości wymienionych w punkcie „b „wynika z faktu, że działka nr 243/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a dostęp ten jest zapewniony jedynie przez działkę nr 242/6. Podobnie jest w przypadku nieruchomości wymienionych w punkcie „a” tj. działki nr 204 oraz 205.
Nieruchomości wymienione w punkcie „f” stanowią teren funkcjonalnie powiązany, ogrodzony jednym ogrodzeniem, na którym znajdują się budowle i budynek byłego punktu skupu mleka, co powoduje konieczność sprzedaży łącznej.
Ponadto działka 242/4 z uwagi na wielkość powierzchni i kształt nie stwarza możliwości samodzielnego użytkowania i wykorzystania zgodnie z przenaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego winna byc licytowana wraz z działką nr 243/4.
Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi odpowiednio:
a) 125.206,50zł,-
b) 27.972,00zł,-
c) 21.200,25zł,-
d) 37.857,00zł,-
e) 21.183,75zł,-
f) 18.930,00zł,-
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
a) 16.694,20zł,-
b) 3.729,60zł,-
c) 2.826,70zł,-
d) 5.047,60zł,-
e) 2.824,50zł,-
f) 2.524,00zł,-

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IICo 994/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.