Archive for Licytacje

AKB KM 557/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-11-2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.użytk.43,60m2 ( 2 pokoje z kuchnią, łazienka z WC. korytarz ,balkon – II piętro), położonego pod adresem: 15-809 Białystok, ul. Kalinowa 13A/21 stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa (adres spółdzielni: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 ) , księgi wieczystej-brak, przysługującego dłużnikowi: Jadwiga Dobreńko.
Suma oszacowania wynosi 294 723,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 221 042,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 472,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 15.11.2021r. od godz. 15.00 do godz.16.00 oraz w dniu 17.11.2021r. od godz.16.00 do godz. 17.00 wolno oglądać lokal oraz przeglądać w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 2044/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB GKM 140/20

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2021 r. o godz. 10:00 pod adresem: Białystok, ul. Antoniukowska 60 – parking odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości:

lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1. CITROEN BERLINGO nr rej. BIA49YT, VIN VF7MBD9BE65163783
rok produkcji 1998;
1 [szt.] 5 000,00 **) 3 750,00

 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

AKB KM 884/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-11-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych BI1B/00184950/5 i BI1B/00052448/9, przysługujących dłużnikom: Kazimierz Snarski,Krzysztof Snarski w udziałach:KW BI1B/00184950/5- 29/32 i 3/32 i KW BI1B/00052448/9 -13/16 i 3/16 tj.:
a) działka rolna niezabudowana o nr 204 i pow.2,9131ha – KW BI1B/00184950/5 wraz z działką rolną niezabudowaną o nr 205 i pow. 3,0962 ha -KW BI1B/00052448/9 położone obr.Jaskra ,gm.Knyszyn – suma oszacowania łącznie :
166 .942,00zł,-
b) działka rolna niezabudowana o nr 243/2 i pow. 0,5845 ha – KW BI1B/00184950/5 wraz z działką rolną niezabudowaną
o nr 242/6 i pow.0,6188 ha – KW BI1B/00052448/9 położone obr.Jaskra ,gm.Knyszyn – suma oszacowania łącznie
37 296,00 zł,-
c) działka leśna niezabudowana o nr 296 i pow.1,0630 ha – KW BI1B/00184950/5,położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-
suma oszacowania : 28 267,00zł,
d) działka rolna niezabudowana o nr 11 i pow.1,7937 ha- KW BI1B/00052448/9, położona obr.Jaskra ,gm. Knyszyn-
suma oszacowania – 50 476,00zł
e) działka leśna niezabudowana o nr 295 i pow.1,0621ha – KW BI1B/00052448/9, położona obr. Jaskra ,gm. Knyszyn -
suma oszacowania – 28 245,00zł,-
f) działka zabudowana o nr 242/4 KW BI1B/00052448/9 wraz z działką zabudowaną o nr 243/4 KW BI1B/00184950/5
zabudowane budynkiem usługowym (były budynek skupu mleka ) o łącznej pow.0,0517 ha, położone obr. Jaskra ,gm. Knyszyn-suma oszacowania łącznie – 25 240,00zł,-
Łączna sprzedaż nieruchomości wymienionych w punkcie „b „wynika z faktu, że działka nr 243/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a dostęp ten jest zapewniony jedynie przez działkę nr 242/6. Podobnie jest w przypadku nieruchomości wymienionych w punkcie „a” tj. działki nr 204 oraz 205.
Nieruchomości wymienione w punkcie „f” stanowią teren funkcjonalnie powiązany, ogrodzony jednym ogrodzeniem, na którym znajdują się budowle i budynek byłego punktu skupu mleka, co powoduje konieczność sprzedaży łącznej.
Ponadto działka 242/4 z uwagi na wielkość powierzchni i kształt nie stwarza możliwości samodzielnego użytkowania i wykorzystania zgodnie z przenaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego winna byc licytowana wraz z działką nr 243/4.
Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi odpowiednio:
a) 125.206,50zł,-
b) 27.972,00zł,-
c) 21.200,25zł,-
d) 37.857,00zł,-
e) 21.183,75zł,-
f) 18.930,00zł,-
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
a) 16.694,20zł,-
b) 3.729,60zł,-
c) 2.826,70zł,-
d) 5.047,60zł,-
e) 2.824,50zł,-
f) 2.524,00zł,-

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IICo 994/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB KM 468/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem:
Białystok, ul. Antoniukowska 60/136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanych stanowiących :
a) działkę o nr geod.285 i pow.0,3300ha (tereny rolne,grunt pod rowami) ,położoną pod adresem:obręb Boguszewo , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00231198/0;
b) działkę o nr geod.289 i pow.0,9600ha ( tereny rolne) ,położoną pod adresem:obręb Boguszewo , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00037695/4;
c) działkę o nr geod.563 i pow.0,9900ha ( tereny rolne) ,położoną pod adresem:obręb Boguszewo , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00037695/4;
d) działkę o nr geod.126 i pow.0,8700ha (grunty orne,pastwiska trwałe,nieużytki) ,położoną pod adresem:obręb Zalesie , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00037695/4;
e) działkę o nr geod.131 i pow.1,7400ha (grunty orne,lasy) ,położoną pod adresem:obręb Zalesie , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00037695/4;
f) działkę o nr geod.64/3 i pow.1,1573ha (łąki trwałe,grunty pod rowami) ,położoną pod adresem:obręb Zastocze , gm.Krypno dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00037695/4;
g) działkę o nr geod.62 i pow.1,0600ha (grunty orne) ,położoną pod adresem:obręb Dębina, gm.Krypno dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00037695/4;
h) działkę o nr geod.81 i pow.1,0700ha (lasy) ,położoną pod adresem:obręb Czekołdy , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00038141/3;
i) działkę o nr geod.2 i pow.1,9700ha (grunty orne,lasy) ,położoną pod adresem:obręb Dziękonie , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00038141/3;
j) działkę o nr geod.14 i pow.1,0000ha (łąki trwałe,grunty pod rowami) ,położoną pod adresem:obręb Boguszewo , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00038141/3;
k) działkę o nr geod.290 i pow.0,8400ha (łąki trwałe,grunty pod rowami) ,położoną pod adresem:obręb Boguszewo , gm.Mońki dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00038141/3;
będącej własnością dłużnika: Wojciech Zalewski.
Suma oszacowania poszczególnych działek wynosi :
a) 7.590,00zł-
b) 29.472,00zł,-
c) 38.412,00zł,-
d) 36.801,00zł,-
e) 71.684,00zł,-
f) 37.844,00zł,-
g) 34.662,00zł,-
h) 26.001,00zł,-
i) 60.911,00zł,-
j) 32.700,00zł,-
k) 25.788,00zł,-,
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi odpowiednio:
a) 5.692,50zł,-
b) 22.104,00zł,-
c) 28.809,00zł,-
d) 27.600,75zł,-
e) 53.763,00zł,-
f) 28.383,00zł,-
g) 25.996,50zl,-
h) 19.500,75zł,-
i) 45.683,25zł,-
j) 24.525,00zł,-
k) 19.341,00zł,-
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.:
a) 759,00zł-
b) 2.947,20zł,-
c) 3.841,20zł,-
d) 3.680,10zł,-
e) 7.168,40zł,-
f) 3.784,40zł,-
g) 3.466,20zł,-
h) 2.600,10zł,-
i) 6.091,10zł,-
j) 3.270,00zł,-
k) 2.578,80zł,-,
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmii). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 .
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.