Archive for Licytacje

AKB Km 2356/12

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 672/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 16-07-2018r. o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci działki o nr geod.19/10 i pow.1.987 m2 zabudowanej budynkami produkcyjno-usługowymi oraz działki o nr geod.19/11 i pow.1.920 m2 stanowiącej zagospodarowane tereny rekreacji i wypoczynku (kort tenisowy, basen ), położonej: 16-070 Choroszcz, Krupniki 20, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00027806/3, przy czym Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21.04.2016r. , sygn.akt. IINs 1973/13 ustanowiono służebność drogi koniecznej na nieruchomości oznaczonej nr geod.19/10 o szerokości 5,00m i pow.433 m2.
Suma oszacowania wynosi 1 328 863,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 996 647,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 132 886,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 2733/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 698/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-07-2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XIV,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonych :Wasilków,ul.Przemysłowa :
1) działki  nr 6103/1 o pow.1,444m2 ,niezabudowanej,stanowiącej drogę dojazdową od ul.Przemysłowej       do wszystkich         działek wydzielonych pod budowę zespołu budynków mieszkalnych w układzie           bliźniaczym;
2) działki   nr 6103/3 o pow.392 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej , w stanie surowym zamkniętym;
3) działki   nr 6103/5 o pow.392 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym w  zabudowie bliźniaczej,w stanie surowym zamkniętym;
4) działki   nr 6103/6 o pow.391 m2, niezabudowanej ;
5) działki   nr 6103/7  o pow. 392 m2,niezabudowanej ;
6) działki   nr 6103/8 o pow.392 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w                       zabudowie bliźniaczej,w stanie surowym otwartym,wykonano: ławy fundamentowe,ściany                          fundamentowe,ściany  konstrukcyjne parteru i poddasza,posadzki żelbetowe,kominy                              wewnętrzne,słupy,podciągi,nadproża,wieńce, stropy,schody wewnętrzne i zewnętrzne ,ściany wewnętrzne ,izolacje przeciwwilgociowe,   izolacje przeciwwodne,izolacje termiczne ścian;
7) działki nr 6103/9 o pow.392 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej,w stanie surowym otwartym,wykonano: ławy fundamentowe,ściany fundamentowe,ściany        konstrukcyjne parteru i poddasza,posadzki żelbetowe,kominy wewnętrzne,słupy, podciągi, nadproża, wieńce, stropy,schody wewnętrzne i zewnętrzne ,ściany wewnętrzne ,izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne,izolacje termiczne ścian;
działki nr 6103/10 o pow.392 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w  zabudowie bliźniaczej,w stanie surowym,otwartym ,wykonano:ławy fundamentowe,ściany                          fundamentowe,ściany konstrukcyjne parteru,posadzki żelbetowe,słupy,podciągi,nadproża ,wieńce, izolacje  przeciwwilgociowe i przeciwwodne;

9) działki nr 6103/11 o pow.392 m2,zabudowanej budynkiem mieszkalnym,jednorodzinnym,w                        zabudowie bliźniaczej, w     stanie surowym otwartym,wykonano:ławy fundamentowe,ściany                      fundamentowe,ściany konstrukcyjne parteru,posadzki żelbetowe,słupy,podciągi ,nadproża,wieńce,
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne;
10) działki nr 6103/12 o pow.392 m2,  niezabudowanej;
11) działki nr 6103/13 o pow. 392 m2, niezabudowanej;
12) działki nr 6103/14 o pow.392 m2,  niezabudowanej;
13) działki nr 6103/15 o pow.392 m2,  niezabudowanej;
14) działki nr 6103/16 o pow.392 m2, niezabudowanej;
15) działki nr 6103/17 o pow.393 m2, niezabudowanej;
16) działki nr 6103/18 o pow.393 m2, niezabudowanej;
17) działki nr 6103/19 o pow.467 m2, niezabudowanej;

dla których   Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00201100/8   [NKW: BI1B/00201100/8]
Suma oszacowania wynosi ogółem:1.631 435,00 zł,(netto) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i  wynosi 1 223 576,25 zł,-(netto) ,przy czym do wartości działek o nr 6103/1, 6103/12, 6103/13, 6103/14,6103/15, 6103/16, 6103/17, 6103/18 i 6103/19 należy doliczyć podatek VAT w wys.23% ,
natomiast do wartości działek o nr 6103/3, 6103/5, 6103/6, 6103/7, 6103/8, 6103/9, 6103/10 i 6103/11 podatek VAT w wys.8%.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj.163.144,00 zł (netto).
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.06.07.2018r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.17:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

AKB Km 145/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 218/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 07-09-2018r. o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej działki o nr geod.892/2 i 892/8 o łącznej pow.0,0845ha zabudowane budynkiem mieszkalnym wolnostojącym ,parterowym ,z poddaszem użytkowym o pow. użytk.197,80m2 oraz garażem dwustanowiskowym,wolnostojącym ,parterowym o pow.użytk.39,00m2 ( z uwagi na brak bramy wjazdowej nie posiada charakteru garażu ) ,położonej: 15-633 Białystok, Meksykańska  48B i 48C, dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00040122/1   [NKW: BI1B/00040122/1].
Zgodnie z wpisem w Dzienniku Budowy parter budynku został przyjęty do użytkowania dnia 7.02.2008r.natomiast brak formalnego przyjęcia do użytkowania całego budynku.
Suma oszacowania wynosi 500 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     333 733,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 50 060,00zł w gotówce lub  na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1018/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
IICo 50/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 20-07-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości-działki nr 216 o pow.3,0400ha
położonej: 16-010 Wasilków, Sochonie, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku  IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00139118/1 [NKW: BI1B/00139118/1].
Suma oszacowania wynosi 1 039 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     692 667,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 103 900,00zł w gotówce lub na konto Komornika :03 1020 1332 0000 1502 0711 4749
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 1840/17

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
IICo 129/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 03-08-2018r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja   nieruchomości  ( 3 udziały po 1/3 każdy) stanowiącej działkę o nr geod.255/84 i pow.0,0895ha  zabudowanej  budynkiem handlowo-usługowym o pow.użytk.według projektu budowlanego i pozwolenia na budowę  713,14m2 (rzeczywista łączna pow.użytkowa budynku wynosi 842,50m2, położonej: 16-070 Choroszcz, Klepacze, ul.Długa 1A dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00144499/3   [NKW: BI1B/00144499/3].
Suma oszacowania wynosi 1 493 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     995 333,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 149 300,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 2819/17

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-06-2018r. o godz. 12:00  w lokalu: Białystok, ul.Szosa Baranowicka 139/1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1.  Mitsubishi Carisma 1,9 nr rej BI 9910C, rok prod 2000 1 [szt.] 950,00    **) 712,50

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art 867 § 12)
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

AKB Km 482/17

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-06-2018r. o godz. 10:00 w lokalu: Białystok, Konstytucji 3 Maja 32 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1.  SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL FRONTERA 2.3 D
ROK P ROD. 1993 KOLOR: FIOLETOWY
.nr rej. BI6303E, VIN SED5JMWL4PV572165
1 [szt.] 4 000,00    **) 3 000,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art 867 § 12)
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.