Archive for Licytacje

AKB GKM 104/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2021 r. o godz. 10:30 w kancelarii komornika pod adresem:
Białystok, ul. Antoniukowska 60 lok.136 odbędzie się druga licytacja udziału w wys.78618/943416 w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej :
a) działkę nr 664 o pow.0,6976ha (teren podmokły o charakterze zalewowym) położoną w Białymstoku w rejonie ul. Skrajnej, obręb 04-Starosielce Płn., gm. Białystok, m. powiat m. Białystok;
b) działkę nr 804/24 o pow.2,6352ha (teren podmokły o charakterze zalewowym ,przylegający bezpośrednio do stawów Marczukowskich) położoną w Białymstoku w rejonie ul. Marczukowskiej, obręb 04-Starosielce Płn.,gm.Białystok,m.powiat m. Białystok;
c) działkę nr 401 o pow.0,5411ha i działkę nr 448 o pow.0, 0041ha (teren podmokły o charakterze zalewowym ,bez dostępu do drogi publicznej) położone w obrębie 23-Zawady;
dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00041255/9 , będącego własnością dłużnika: Mirosławy Rydzewskiej.
Suma oszacowania udziału wynosi :
a) 78 736,00zł,-
b) 90 431,00zł,-
c) 4 648,00zł,-
zaś cena wywołania jest równa jednej drugiej sumy oszacowania i wynosi :
a) 39 368,00zł,-
b) 45 215,50zł,-
c) 2 324,00zł,-
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.
a) 7 873,60zł,-
b) 9 043,10zł,-
c) 464,80zł,-
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmii). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 .
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB GKM 104/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem:
Białystok, ul. Antoniukowska 60 lok.136 odbędzie się druga licytacja udziału w wys.78618/1886832 w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 546 o pow.0,7260ha (potencjalne tereny zalewowe przeznaczona pod zieleń urządzoną ,lasy, wody śródlądowe)) położonej w Białymstoku w rejonie Al. Jana Pawła II, obręb 04-Starosielce Płn., gm. Białystok, m. powiat m. Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00041254/2 , będącego własnością dłużnika: Mirosławy Rydzewskiej.
Suma oszacowania udziału wynosi 27 016,00 zł, zaś cena wywołania jest równa jednej drugiej sumy oszacowania i wynosi
13 508,00 zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.
2 701,60zł,- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmi). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 .
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB Km 1089/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych pod adresem: 19-100 Mońki, ul. Kościelna 32 D o łącznej pow.0,5846ha , składających sie z:
1) działki nr 334/12 o pow.0,5691ha zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość budynkową oraz urządzeniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności użytkownika wieczystego tj.:
a)budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią administracyjno-socjalną o nr ewid. 103 o pow. zabudowy 2324,00 m2,
b)budynkiem techniczno-magazynowym murowanym o nr ewid. 104 o pow.zabudowy 22,00 m2
c)budynkiem sklepu o nr ewid.3617 o pow.zabudowy 96 m2
oraz budynkami nie ujętymi w kartotece budynków :
d) budynkiem dobudowanym do tylnej ściany budynku produkcyjno-magazynowego o pow.zabudowy 67,60 m2,
e) budynkiem dobudowanym do tylnej ściany budynku produkcyjno-magazynowego o pow.zabudowy 82,32 m2,
f) budynkiem wolnostojącym połozonym pomiędzy szczytem budynku produkcyjno-magazynowego,a ogrodzeniem działki sąsiedniej o pow. zabudowy 75,00 m2 (wymaga unormowania stanu prawnego),
g) budynkiem położonym w narożu budynku produkcyjno-magazynowego a szczytem dobudowy o pow. zabudowy 35,00m2
dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00107389/8 ,
2) działki nr 334/22 o pow. 0,0119ha zabudowanej stacją transformatorową dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00248068/2,
3) działki nr 334/24 o pow.0,0036ha,niezabudowanej dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00248069/9 będącej własnością Gminy Mońki ,w użytkowaniu wieczystym dłużnika: Krzysztof Cimaszewski.
Wszystkie w/w nieruchomości z uwagi ,iż są powiązane funkcjonalnie i stanowią zorganizowaną całość,nie mogą być sprzedawane oddzielnie ,jedynie łącznie.
Suma oszacowania nieruchomości ogółem wynosi 4 129 830,00 zł, w tym :
- działki zabudowanej o nr 334/12 – 4 061,668,00 zł,-
- działki zabudowanej o nr 334/22 – 66 266,00zł,-
- działki niezabudowanej nr 334/24 – 1 896,00zł,-
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 3 097 372,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
412 983,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 64/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB Km 884/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2021 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych BI1B/00184950/5 i BI1B/00052448/9, przysługujących dłużnikom: Kazimierz Snarski, Krzysztof Snarski w udziałach: KW BI1B/00184950/5- 29/32 i 3/32 i KW BI1B/00052448/9 -13/16 i 3/16 tj.:
a) działka rolna niezabudowana o nr 204 i pow.2,9131ha – KW BI1B/00184950/5 wraz z działką rolną niezabudowaną o nr 205 i pow. 3,0962 ha -KW BI1B/00052448/9 położone obr.Jaskra ,gm.Knyszyn – suma oszacowania łącznie :
166 .942,00zł,-
b) działka rolna niezabudowana o nr 243/2 i pow. 0,5845 ha – KW BI1B/00184950/5 wraz z działką rolną niezabudowaną
o nr 242/6 i pow.0,6188 ha – KW BI1B/00052448/9 położone obr.Jaskra ,gm.Knyszyn – suma oszacowania łącznie
37 296,00 zł,-
c) działka leśna niezabudowana o nr 296 i pow.1,0630 ha – KW BI1B/00184950/5,położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-
suma oszacowania : 28 267,00zł,
d) działka rolna niezabudowana o nr 11 i pow.1,7937 ha- KW BI1B/00052448/9, położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-
suma oszacowania – 50 476,00zł
e) działka leśna niezabudowana o nr 295 i pow.1,0621ha – KW BI1B/00052448/9, położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn -
suma oszacowania – 28 245,00zł,-
f) działka zabudowana o nr 242/4 KW BI1B/00052448/9 wraz z działką zabudowaną o nr 243/4 KW BI1B/00184950/5
zabudowane budynkiem usługowym (były budynek skupu mleka ) o łącznej pow.0,0517 ha,położone
obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-suma oszacowania łącznie – 25 240,00zł,-
Łączna sprzedaż nieruchomości wymienionych w punkcie „b „wynika z faktu, że działka nr 243/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a dostęp ten jest zapewniony jedynie przez działkę nr 242/6. Podobnie jest w przypadku nieruchomości wymienionych w punkcie „a” tj. działki nr 204 oraz 205.
Nieruchomości wymienione w punkcie „f” stanowią teren funkcjonalnie powiązany, ogrodzony jednym ogrodzeniem, na którym znajdują się budowle i budynek byłego punktu skupu mleka, co powoduje konieczność sprzedaży łącznej.
Ponadto działka 242/4 z uwagi na wielkość powierzchni i kształt nie stwarza możliwości samodzielnego użytkowania i wykorzystania zgodnie z przenaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego winna byc licytowana wraz z działką nr 243/4.
Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi odpowiednio:
a) 125.206,50zł,-
b) 27.972,00zł,-
c) 21.200,25zł,-
d) 37.857,00zł,-
e) 21.183,75zł,-
f) 18.930,00zł,-
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
a) 16.694,20zł,-
b) 3.729,60zł,-
c) 2.826,70zł,-
d) 5.047,60zł,-
e) 2.824,50zł,-
f) 2.524,00zł,-

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IICo 994/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB GKM 24/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2021 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem:
Białystok, ul. Antoniukowska 60/136 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – udziału w wys. 1/2 w nieruchomości tj. działce o nr geod.325/1 i pow.8,2676ha, niezabudowanej (tereny rolne i leśne średniej i słabej jakości) położonej pod adresem: 19-120 Knyszyn, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00067798/5, będącej własnością dłużnika: Józef Radzaj.
Suma oszacowania 1/2 udziału wynosi 119 852,50 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 89 889,38 zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.
11 985,25zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmii). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 .
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.