Archive for Nieruchomości

AKB Km 812/16

   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 nr KW BI1B/00147901/6

IICo 1095/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka- Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-10-2018r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XIV,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej pow.4.8622ha oznaczonej jako działka nr 1109 o pow.2.8798ha i działka nr 1110 o pow.1.9824ha zabudowanych budynkami stanowiącymi odrębną własność tj.:
- budynkiem biurowym, administracyjno-socjalnym, dwukondygnacyjnym o pow.użytk.566m2( nr ewid. 44),
- budynkiem magazynowym z częścią administracyjną, parterowym, niepodpiwniczonym o pow. użytk.1.281 m2 (nr ewid.46),
- budynkiem magazynku gospodarczego ,parterowym, niepodpiwniczonym o pow. zabudowy 14m2 (nr ewid. 48 ),
- budynkiem magazynowo- warsztatowym ze stacją obsługi pojazdów, parterowym, niepodpiwniczonym o pow.użytk.987,6m2 (nr ewid.52),
- budynkiem magazynowym, parterowym, niepodpiwniczonym o pow.użytk.2.160m2 (nr ewid.53),
- budynkiem handlowo-usługowym, parterowym, niepodpiwniczonym o pow.użytk.1,281m2 (nr ewid.54,55),
-budynkiem handlowo-usługowym, parterowym, niepodpiwniczonym o konstrukcji mieszanej i  pow. zabudowy 2.009m2 (nr ewid.56,57,58,59);
położonej: 15-620 Białystok, Techniczna i Elewatorska 9,
dla której  Skarb Państwa Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00147901/6   [NKW: BI1B/00147901/6].
Suma oszacowania wynosi 15.768,511,00zł,w tym:
-prawa własności budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego działki nr 1109 –   6.074,883,00zł ;
- prawa własności budynków i budowli wraz z prawem użytkowania wieczystego działki nr 1110 –    9.693,628,00zł .
Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży powyższych nieruchomości będą one zwolnione z podatku od towarów i usług.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  11.826,383,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.576,851,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.16:00  do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKb Km 673/18

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
IICo 1297/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 26-10-2018r. o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego ( ( 2 udziały po 1/2), o pow.użytk.lokalu wraz z pow. pomieszczeń przynależnych 63,1000m2 (3 pokoje z kuchnią,I kondygnacja ) oraz udziałem w wys.6310/11331970 w nieruchomości wspólnej położonego: 15-662 Białystok, ul. Stroma 13/25, dla którego  Sąd Rejonowy w Białymstoku  IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00164133/6   [NKW: BI1B/00164133/6].
Suma oszacowania wynosi 224 947,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     168 710,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 22 495,00zł w gotówce lub na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

AKB Km 2356/12

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
IICo 672/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 22-10-2018r. o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XIV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w postaci działki o nr geod.19/10 i pow.1.987 m2 zabudowanej budynkami produkcyjno-usługowymi  oraz działki o nr geod.19/11 i pow.1.920 m2 stanowiącej zagospodarowane tereny rekreacji i wypoczynku (kort tenisowy,basen ), położonej: 16-070 Choroszcz, Krupniki 20, dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BI1B/00027806/3, przy czym Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 21.04.2016r. , sygn.akt.IINs 1973/13 ustanowiono służebność drogi koniecznej na nieruchomości oznaczonej nr geod.19/10 o szerokości 5,00m i pow.433 m2.
Suma oszacowania wynosi 1 328 863,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    885.909,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 132 886,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.