Archive for Nieruchomości

AKB Km 1991/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2020 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow.użytk.43,3700 m2 (3 pokoje z kuchnią ,łazienka z WC, balkon- III kondygnacja) wraz z udziałem 1123/58300 w nieruchomości wspólnej, położonego pod adresem: 15-469 Białystok, ul. Żytnia 13/52, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00049768/4 będącego własnością dłużnika: Agnieszka Cylwik.
Suma oszacowania wynosi 249 415,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 187 061,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 941,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1223/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB KM 884/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych BI1B/00184950/5 i BI1B/00052448/9, przysługujących dłużnikom: Kazimierz Snarski, Krzysztof Snarski w udziałach: KW BI1B/00184950/5- 29/32 i 3/32 i KW BI1B/00052448/9 -13/16 i 3/16 tj.:
a) działka rolna niezabudowana o nr 204 i pow.2,9131ha – KW BI1B/00184950/5 wraz z działką rolną niezabudowaną o nr 205 i pow. 3,0962 ha -KW BI1B/00052448/9 położone obr. Jaskra ,gm. Knyszyn – suma oszacowania łącznie
166 .942,00zł,-
b) działka rolna niezabudowana o nr 243/2 i pow. 0,5845 ha – KW BI1B/00184950/5 wraz z działką rolną niezabudowaną
o nr 242/6 i pow.0,6188 ha – KW BI1B/00052448/9 położone obr. Jaskra ,gm. Knyszyn – suma oszacowania łącznie
37 296,00 zł,-
c) działka leśna niezabudowana o nr 296 i pow.1,0630 ha – KW BI1B/00184950/5,położona obr. Jaskra ,gm. Knyszyn-
suma oszacowania : 28 267,00zł,
d) działka rolna niezabudowana o nr 11 i pow.1,7937 ha- KW BI1B/00052448/9, położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-
suma oszacowania – 50 476,00zł
e) działka leśna niezabudowana o nr 295 i pow.1,0621ha – KW BI1B/00052448/9, położona obr.Jaskra ,gm.Knyszyn -
suma oszacowania – 28 245,00zł,-
f) działka zabudowana o nr 242/4 KW BI1B/00052448/9 wraz z działką zabudowaną o nr 243/4 KW BI1B/00184950/5
zabudowane budynkiem usługowym (były budynek skupu mleka ) o łącznej pow.0,0517 ha,położone
obr.Jaskra ,gm.Knyszyn-suma oszacowania łącznie – 25 240,00zł,-
Łączna sprzedaż nieruchomości wymienionych w punkcie „b „wynika z faktu, że działka nr 243/2 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a dostęp ten jest zapewniony jedynie przez działkę nr 242/6. Podobnie jest w przypadku nieruchomości wymienionych w punkcie „a” tj. działki nr 204 oraz 205.
Nieruchomości wymienione w punkcie „f” stanowią teren funkcjonalnie powiązany, ogrodzony jednym ogrodzeniem, na którym znajdują się budowle i budynek byłego punktu skupu mleka, co powoduje konieczność sprzedaży łącznej.
Ponadto działka 242/4 z uwagi na wielkość powierzchni i kształt nie stwarza możliwości samodzielnego użytkowania i wykorzystania zgodnie z przenaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego winna byc licytowana wraz z działką nr 243/4.
Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi odpowiednio:
a) 125.206,50zł,-
b) 27.972,00zł,-
c) 21.200,25zł,-
d) 37.857,00zł,-
e) 21.183,75zł,-
f) 18.930,00zł,-
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest:
a) 16.694,20zł,-
b) 3.729,60zł,-
c) 2.826,70zł,-
d) 5.047,60zł,-
e) 2.824,50zł,-
f) 2.524,00zł,-

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IICo 994/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB Km 230/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 4/6 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki o nr geod.12, 22, 58, 85/1 o łącznej pow.12,4900ha,zabudowane: budynkiem mieszkalnym drewnianym o pow.użytk.58,46m2,oborą murowaną o pow.użytk.220,50m2,stodołą-chlewnią murowaną o pow.użytk.198,33m2,szopą drewnianą o pow.użytk.20,35m2, zbiornikiem na paszę (szt.2),studnią kopaną z kręgów betonowych położonej pod adresem: 16-050 Michałowo,obręb Michałowo-Rolne , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00064216/1 przysługującej dłużnikowi: Irena Doroszko.
Suma oszacowania wynosi 430 574,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 322 930,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 057,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 886/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

AKB KMP 22/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka- Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr geod.22/10 i pow.0,1512ha położonej pod adresem: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Polna 11A , zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym o pow.zabudowy 240m2 dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00100499/3 przysługującej dłużnikowi: Wojciech Sławiński. Suma oszacowania udziału w wys. 1/2 wynosi 319 896,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 239.922,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31.989,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1221/20). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.