Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka - Bobier
 Kancelaria komornicza nr IV w Białymstoku

dłużnik

Dłużnik to osoba, która posiada zobowiązanie pieniężne lub niepieniężne w stosunku do wierzyciela. Przeciwko dłużnikowi właśnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dłużnik to osoba, która posiada zobowiązanie pieniężne lub niepieniężne w stosunku do wierzyciela. Przeciwko dłużnikowi właśnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i to dłużnik ponosi jego koszty – dlatego ważne jest, aby zadłużenie zostało jak najszybciej spłacone a kontakt z komornikiem następował sprawnie i bez zbędnej zwłoki. 

Komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, który powinien być opatrzony klauzulą wykonalności. Najczęściej jest to orzeczenie sądu. Tytuł wykonawczy jest dla wierzyciela podstawą do dochodzenia roszczeń, a dla komornika stanowi źródło informacji o wysokości roszczenia podlegającego egzekucji. Dla dłużnika jest to natomiast dokument, który zawiera informację o obowiązku, który będzie skutecznie egzekwowany przez komornika może to być określona suma pieniędzy lub inne zobowiązanie. Ważne jest, że komornik nie może dokonywać analizy zasadności ani wymagalności tytułu egzekucyjnego – nie sprawdza też, czego dokładnie dotyczą roszczenia. 

Komornik prowadzi postępowanie przeciwko dłużnikowi na wniosek wierzyciela i jest zobowiązany wnioskiem wierzyciela – najczęściej oczekiwanie dotyczy sprawnej egzekucji z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzenia i innych wierzytelności (emerytury, renty, inne świadczenia podlegające zajęciu). Dłużnik ponosi koszty prowadzonej egzekucji – w jego interesie jest jej możliwie szybkie zakończenie. 

Postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu wyłącznie po całkowitej spłacie zadłużenia wraz z kosztami egzekucyjnymi. Do tego czasu, egzekucja może być prowadzona na różne sposoby, uregulowane przepisami kodeksu postępowania cywilnego, o które wnioskuje wierzyciel. 

We wszystkich sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem warto być w stałym kontakcie z komornikiem i reagować niezwłocznie na jego żądania – co z pewnością usprawni proces i skróci niewątpliwie uciążliwy dla dłużnika czas.