Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka - Bobier
 Kancelaria komornicza nr IV w Białymstoku

nieruchomości

W tej zakładce udostępniamy Państwu licytacje nieruchomości.

                        


                                                               OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.użytk.wraz z pow.pomieszczeń przynależnych – 32,3000m2( 2 pokoje z kuchnią – X piętro), położonego pod adresem: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15/65 stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodzina Kolejowa (adres spółdzielni: 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, ), dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00193027/2 przysługującego dłużnikowi: Jan Czerwiński.
Suma oszacowania wynosi 191 649,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi
143 736,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
19 164,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 545/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier

———————————————————————————————————————————————————-

             

                                                     OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 1013`6 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 r. o godz. 10:45 w kancelarii komornika pod adresem:
Białystok, ul. Antoniukowska 60/136
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanych stanowiących :
1) działkę o nr 1000/2 i pow.0,3523ha – księga wieczysta nr BI1B/00230067/6
2) działkę o nr 999/2 i pow.0,1889ha – księga wieczysta nr BI1B/00230067/6,
3) działkę o nr 997 i pow.0,1124ha – księga wieczysta nr BI1B/00162222/3,
położonych:15-321 Białystok przy ul.Letniska,obręb 10 Mickiewicza.będącej własnością dłużnika: Do Development Sp. z o.o. , NIP: 5223042765, KRS: 0000583106.
Nieruchomość gruntowa w skład której wchodzą w/w działki tworzy zwarty obszar gruntu o kształcie wieloboku.Nieruchomość nieuzbrojona ,znajduje się w strefie oddziaływania sieci elektroenergetycznej( w ulicy Letniska)pozostała infrastruktura w ulicy Ciołkowskiego i na nieruchomości zabudowanej kompleksem Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.Teren porośniety trawą ,nielicznymi zakrzaczeniami,nielicznym drzewostanem liściastym.Nie jest ogrodzony.
Zarówno działka nr 999/2 jak i nr 997 z uwagi na szerokość nie mogą stanowić samodzielnej działki budowlanej w świetle przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , dlatego też korzystnym jest zbycie wszystkich w/w trzech działek jako całości.
Suma oszacowania wynosi :
ogółem 3 925 913 zł,- netto plus 23% VAT w tym:
1) 2 116 125 zł netto plus 23% VAT
2) 1 134 646 zł netto plus 23% VAT
3) 675 142 zł netto plus 23% VAT
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi :
ogółem 2 944 434,75 zł netto plus 23% VAT w tym:
1) 1 587 093,75 zł netto plus 23% VAT,
2) 850 984,50 zł netto plus 23% VAT,
3) 506 356,50 zł netto plus 23% VAT.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.:
392 591,30 zł w tym:
1) 211 612,50 zł
2) 113 464.60 zł
3) 67 514,20 zł
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg . Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 1013`6 § 1 kpc).
Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmii). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 .
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 1013`6 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier
Pouczenie:
Zgodnie z art. 10136  § 1 kpc, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954 kpc.
Zgodnie z art.  954 kpc
Obwieszczenie o licytacji doręcza się:
1) uczestnikom postępowania;
2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.
Zgodnie z art.  8671 kpc
§  1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§  2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§  3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§  4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z art.  8672 kpc
§  1. Licytacja odbywa się publicznie.
§  2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§  3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§  4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Zgodnie z art.  871 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

——————————————————————————————————————————-

   

                                       OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 1013 `6 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 r.
o godz. 10:00 w kancelarii komornika pod adresem:
Białystok, ul. Antoniukowska 60/136
odbędzie się druga licytacja nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o nr 248 i pow.1,5600ha ,z dostępem do sieci elektroenergetycznej, niezagospodarowanej ,porośniętej trawami,krzewami i drzewami,na której znajduje się staw kopany, zbiornik stalowy oraz parterowy, drewniany budynek gospodarczy (obiekt tymczasowy bez fundamentów ,nie związany trwale z gruntem),ogrodzoną ogrodzeniem murowanym ( fundamenty betonowe, słupki murowane z cegły ceramicznej,przęsła z elementów stalowych ) położonej:16-020 Czarna Białostocka,obr. Ponure, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BI1B/00030823/2, będącej własnością dłużnika: REMEX – AMBROŻEJ sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 1 018 917,00 zł netto plus 23% VAT zaś cena wywołania jest równa jednej drugiej sumy oszacowania i wynosi 509 458,50 zł netto plus 23% VAT.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj.
101 891,70zł,- netto plus 23% VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg . Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867`1 kpc w zw. z art. 1013`6 § 1 kpc).
Nabywca zobowiązany jest zapłacić natychmiast 1/5 ceny nabycia( bez uwzględnienia rękojmii). Resztę ceny nabycia na którą zalicza sie wpłaconą rękojmię uiszcza w dniu następnym w godzinach od 8.00 do 15.30 w kancelarii komornika lub na w/w rachunek bankowy komornika do godziny 18.00 .
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 1013`6 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 `2 kpc w zw. z art. 1013`6 § 1 kpc).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier
Pouczenie:
Zgodnie z art. 10136  § 1 kpc, jeżeli sprzedaż nieruchomości nie nastąpi w trybie sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji, do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postępowania stosownie do art. 954 kpc.
Zgodnie z art.  954 kpc
Obwieszczenie o licytacji doręcza się:
1) uczestnikom postępowania;
2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.
Zgodnie z art.  8671 kpc
§  1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§  2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§  3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
§  4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Zgodnie z art.  8672 kpc
§  1. Licytacja odbywa się publicznie.
§  2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§  3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§  4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Zgodnie z art.  871 kpc
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 —————————————————————————————————————————————————

            OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow.użytk.wraz z pow.pomieszczeń przynależnych- 62,6000 m2 ( 4 pokoje z kuchnią,łazienka z WC,korytarz ,balkon- I piętro), położonego pod adresem: 15-202 Białystok, Św.Wojciecha 12/13 stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zachęta” (adres spółdzielni: 15-201 Białystok, ul. Warszawska 79 ), dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00137077/7 , przysługującego dłużnikom: Leszek Niewiński i Marianna Niewińska na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Suma oszacowania wynosi 453 952,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 340 464,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 395,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku operat szacunkowy z akt postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 573/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier

—————————————————————————————————————————————–

                                   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2022 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod.246/20 i pow.0,2001ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,wolnostojącym,parterowym z poddaszem mieszkalnym,połączonym łącznikiem z garażem o pow.użytk.482,35 m2, położonej pod adresem: 16-070 Choroszcz, Sąsiedzka 12, Oliszki , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00129025/9 będącej własnością dłużników: Ewa Bagieńska i Grzegorz Bagieński na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Suma oszacowania wynosi 2 138 661,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 603 995,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 213 866,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 .
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 636/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier


                               OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę o nr geod.760/19 i pow.0,0377ha ,zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. użytk. 282 m2 ( segment skrajny ) ,podpiwniczonym o dwóch kondygnacjach naziemnych plus poddasze użytkowe ,wykonanym w technologii tradycyjnej ,murowanym,wybudowanym w latach dziewięćdziesiątych XX w ( stan techniczny i funkcjonalny dobry), położonej pod adresem: 15-338 Białystok, ul. Kazimierza Pułaskiego 66 , dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00050737/8 będącej własnością dłużników: Jan Zieliński i Krystyna Elżbieta Zielińska na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Suma oszacowania wynosi 729 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 546 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj.9.09.2022r.. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku operat szacunkowy z akt postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 543/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier

                                                       OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów w wys. po 1/2 w nieruchomości o łącznej pow.0,1752ha stanowiącej :działkę niezabudowaną o nr geod.275/41 i pow.0,0,0926 ha oraz działkę o nr geod.275/40 o pow.0,0826 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej ,parterowym,nie podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym o pow.użytk.225,38 m2, wykonanym w 2010 roku, położonej pod adresem: 16-070 Choroszcz, ul.Dobra 7, Oliszki , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00138853/8 będącej własnością dłużników: Halina Dziewiątkowska ( udział w wys. 1/2 ) i Ewa Strzałkowska ( udział w wys. 1/2).
W dziale III księgi wieczystej BI1B/00138853/8 ustanowiona jest dożywotnia osobista służebność mieszkania wyceniona na kwotę 701 000,00 zł,-
Suma oszacowania ogółem wynosi 998 400,00 zł,-( 2 udziały po 499 200,00zł,-) zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 748 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ogółem , to jest 99 840,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 617/22).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier


                                                         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier w sprawach egzekucyjnych AKB Km 954/20 i AKB Km 955/20 na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09- 2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności lokalu użytkowego nr 501 o pow. użytk.515,00 m2 (obecna funkcja lokalu -biurowo-szkoleniowa; obecnie lokal składa się z pomieszczenia ogólnego ze stanowiskami biurowymi, sal szkoleniowych, dwóch łazienek, szatni, kuchni, sali informatycznej, serwerowni pokoi biurowych – VI kondygnacja) wraz z udziałem 51500/463375 w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonej pod adresem: 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00160418/0, będącej własnością dłużników: Jerzy Dudel i jego małżonka Katarzyna Dudel na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej ( udział w wys. 1/2) oraz Dariusz Golonko ( udział w wys. 1/2).
Suma oszacowania wynosi 3 451 700,00 zł netto (nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 2 588 775,00 zł netto (nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku VAT).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 345 170,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 .
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 2132/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier


                                             OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier w sprawach egzekucyjnych AKB Km 954/20 i AKB Km 955/20 na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2022 r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności udziału 2/46 części obejmującego korzystanie ze stanowiska parkingowego nr 10 odrębnej własności lokalu niemieszkalnego – parkingu wielostanowiskowego oznaczonego nr G-1 o pow. użytk. 915,05 m2 znajdującego się w podziemiu budynku wraz z udziałem obejmującym 2/46 części udziału wynoszącego 91505/463375 w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonej pod adresem 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00120383/3, będącej własnością dłużników Jerzy Dudel i jego małżonka Katarzyna Dudel na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej ( udział w wys. 1/46) oraz Dariusz Golonko ( udział w wys. 1/46).
Suma oszacowania wynosi 35 000,00 zł netto (nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 26 250,00 zł netto (nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku VAT).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
3 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku
03 10201332 0000 1502 0711 4749 .
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 2133/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier


 

                                               OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier w sprawach egzekucyjnych AKB Km 954/20 i AKB Km 955/20 na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności udziału 1/23 części obejmującego prawo do korzystania ze stanowiska parkingowego nr 8 (podział umowny współwłaścicieli) odrębnej własności lokalu niemieszkalnego – parkingu wielostanowiskowego oznaczonego nr G-1 o pow. użytk. 915,05 m2 znajdującego się w podziemiu budynku wraz z udziałem obbejmującym 1/23 części udziału wynoszącego 91505/463375 w częściach wspólnych budynku które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonej pod adresem: 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00120383/3, będącej własnością dłużników: Jerzy Dudel i jego małżonka Katarzyna Dudel na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej .
Suma oszacowania wynosi 35 000,00 zł netto (nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 26 250,00 zł netto (nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy o podatku VAT).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
3 500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku
03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 08.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 2273/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier