Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka - Bobier
 Kancelaria komornicza nr IV w Białymstoku

nieruchomości

W tej zakładce udostępniamy Państwu licytacje nieruchomości.

                                                                                     OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w terminie od 08 lutego 2024 r od godz. 12:00 do dnia 15 lutego 2024 do godz. 12:00
trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości
tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Białymstoku przy ulicy Aleji Niepodległości 13.
Lokal mieszkalny o powierzchni 51,3 m2 usytuowany na drugiej kondygnacji budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., korytarzaoraz balkonu. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 3,10 m2 o nr 7. Dla lokalu brak księgi wieczystej. Lokal stanowi własność Jadwigi Jamruszko.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Suma oszacowaniawynosi 286 086,00 zł, zaś cena wywołaniajest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 214 564,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 608,60 zł najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska SA                                          

                                                                                                    03 1020 1332 0000 1502 0711 4749

Zgodnie z art. 986 (4) §1 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/
Zgodnie z art. 986 (5) kpc wraz rękojmią licytant jest zobowiązany do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenie, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przestawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier                                                             OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w terminie od 14 lutego 2024 r od godz. 10:00 do dnia 21 lutego 2024 do godz. 10:00
trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości
tj. działki nr 296 położonej obręb Jaskra, gm. Knyszyn, pow. moniecki, woj. podlaskie dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę BI1B/00184950/5

Działka o powierzchni 1,0630 ha, położona na obszarze wsi Jaskra, grunty leśne. Stanowiąca własność w udziale 3/32 należącym do Krzysztofa Snarskiego oraz 29/32 należącym do Kazimierza Snarskiego.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Suma oszacowania wynosi 38 078,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 28 558,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3807,80 zł najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska SA
03 1020 1332 0000 1502 0711 4749

Zgodnie z art. 986 (4) §1 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/
Zgodnie z art. 986 (5) kpc wraz rękojmią licytant jest zobowiązany do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenie, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przestawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier


                                                                                     OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w terminie od 14 lutego 2024 r od godz. 11:00 do dnia 21 lutego 2024 do godz. 11:00

trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości

tj. działki nr 11 położonej obręb Jaskra, gm. Knyszyn, pow. moniecki, woj. podlaskie dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę BI1B/00052448/9

Działka o powierzchni 1,7937 ha, położona na obszarze wsi Jaskra, tereny łąk w dolinie rzeki Nereśl, grunty rolne średniej jakości, łąki. Stanowiąca własność w udziale 3/32 należącym do Krzysztofa Snarskiego oraz 29/32 należącym do Kazimierza Snarskiego.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Suma oszacowania wynosi 66 827,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 50 120,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6682,70 zł najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska SA
03 1020 1332 0000 1502 0711 4749

Zgodnie z art. 986 (4) §1 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/
Zgodnie z art. 986 (5) kpc wraz rękojmią licytant jest zobowiązany do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenie, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przestawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier


                                                                                      OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w terminie od 14 lutego 2024 r od godz. 13:00 do dnia 21 lutego 2024 do godz. 13:00

trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości

tj. działki nr 242/6 dla której ąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr BI1B/00052448/9
oraz działka nr 243/2 dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o nr BI1B/00184950/5
położonych obręb Jaskra, gm. Knyszyn, pow. moniecki, woj. podlaskie

Działka nr 242/6 o powierzchni 0,6188 ha, położona na obszarze wsi Jaskra, tereny rolne, średniej jakości, grunty orne.
Działka nr 243/2 o powierzchni 0,5845 ha, położona na obszarze wsi Jaskra, tereny rolne w sąsiedztwie zabudowań wsi Jaskra, grunty rolne średniej jakości, pstwiska, łąki, działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej i nie ma zagwarantowanego prawnego dojazdu, dojazd do nieruchomości odbywa się tzw. „drogą zwyczajową” przez działki sąsiednie.
Obie działki sąsiadują ze sobą.
Stanowiąca własność w udziale 3/32 należącym do Krzysztofa Snarskiego oraz 29/32 należącym do Kazimierza Snarskiego.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Suma oszacowania wynosi 50 495,00 zł zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 37 871,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5049,50 zł najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska SA
03 1020 1332 0000 1502 0711 4749

Zgodnie z art. 986 (4) §1 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/
Zgodnie z art. 986 (5) kpc wraz rękojmią licytant jest zobowiązany do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenie, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przestawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier


                                                                                                      OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych o łącznej pow.0,1397ha ozn geod.jako działka nr 65/14 o pow.0,1225ha dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00131061/0 oraz działka nr 65/21 o pow.0,0172ha dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00132110/6 ,zagospodarowanych jako jedna całość,zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej,rozczłonkowanej w poziomie ,parterowym z garażem wbudowanym od strony północnej w bryłę budynku, nie podpiwniczonym, o łącznej pow.zabudowy – 305,00 m2, pow.użytk.- 245,30m2 i kubaturze – 1150 m3 ( 5 izb),wybudowanym w 2010 roku ( występują rysy i pęknięcia na ścianach działowych w pomieszczeniach sypialń oraz rysy i pęknięcia wyprawy zewnętrznej ścian zewnętrznych ,szczególnie od strony wschodniej ,których przyczyną mogą być wady związane z ich posadowieniem,jednakże określenie pczyczyn i sposobów ich usunięcia jest możliwe jedynie po wykonaniu ekspertyzy technicznej przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego, położonej pod adresem: 16-061 Juchnowiec Kościelny, Olmonty ,ul.Zaciszna 4 ,będącej własnością dłużnika: Waldemar Rurarz.
Suma oszacowania wynosi 1 270 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 952 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 127 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 1541/23).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier

 


 

                                                                                            OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w terminie od 21 marca 2024 r od godz. 12:00 do dnia 28 marca 2024 do godz. 12:00

trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości

tj. działki nr 402/2 oraz 460/1 położonej w miejscowości Łuplanka Stara, obręb Łuplanka Stara i Nowa, gm. Michałowo,
pow. białostocki, woj. podlaskie dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr BI1B/00122362/4.

Działka nr 402/2 o powierzchni 0,30 ha, stanowi niezbudowane grunty rolne, grunty orne średniej jakości, położone na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej wsi Łuplanka Stara.

Działka nr 460/1 o powierzchni 0,21 ha, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem mieszkalnym z garażem, drewnianym budynkiem stodoły, drewnianym budynkiem gospodarczym oraz drewnianym budynkiem altany.

Stanowiąca własność małżonków Tadeusza i Zdzisławy Narewskich.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Suma oszacowania wynosi 418 084,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi
313 563,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
41 808,40 zł najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska SA
03 1020 1332 0000 1502 0711 4749.

Zgodnie z art. 986 (4) §1 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/.
Zgodnie z art. 986 (5) kpc wraz rękojmią licytant jest zobowiązany do podania w systemie teleinformatycznym
danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
i oświadczenie, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu ,czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przestawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier

 

 

                                                                           OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2024 r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem Białystok, ul. Adama Mickiewicza 103, w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 4/6 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki o nr geod.12,22,58,85/1 o łącznej pow.12,4900ha:
1) działka o nr geod.12 i pow.0,7300ha w całości porośnięta lasem sosnowym,
2) działka o nr geod.58 i pow.2,2600ha – las, łąki trwałe, rowy,
3) działka o nr geod.85/1 i pow.1,6200 ha – łąki trwałe, rowy,
4) działka o nr geod.22 i pow.7,8800ha zabudowana :
– budynkiem mieszkalnym drewnianym ,nie podpiwniczonym ,parterowym z nieużytkowym poddaszem o pow.użytk.58,46m2 ( 3 pokoje,kuchnia,sień,ganek,łazienka z WC) – stan techniczny i funkcjonalny budynku-zły;
– oborą murowaną z piwnicą w skład której wchodzą : klatka schodowa,letnia kuchnia,pomieszczenie gospodarcze,obora
nr 1,obora nr 2,magazynek o łącznej pow.użytk.220,50 m2 – stan techniczny i funkcjonalny zadawalający ,wymagający remontu ( instalacje elektryczna,wodociągowa,kanalizacyjna aktualnie niesprawne,odłączone);
– stodołą-chlewnią murowaną ,nie posiadającą instalacji o pow.użytk.198,33m2 -stan techniczny i funkcjonalny zadawalający ,wymagający remontu modernizacyjnego,
– szopą drewnianą o pow.użytk.20,35m2- stan techniczny zadawalający;
– 2 zbiornikami na paszę z blachy stalowej ocynkowanej o poj.23 m2 każdy – stan techniczny średni;
– studnią kopaną nie użytkowaną
położonej pod adresem: 16-050 Michałowo, Michałowo 16 ,Michałowo-Rolne dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00064216/1 stanowiącej własność dłużnika: Irena Doroszko.
Suma oszacowania udziału w wys. 4/6 wynosi 500 125,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 375 093,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 012,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 52/24).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Kosacka-Bobier